Author Archives: Foripharm Admin

Công bố thông tin: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

15:00 – 19.04.2012 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý vị cổ đông: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. Quý vị xem chi tiết tại đây

Công bố thông tin: V/v họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 và chi trả cổ tức năm 2011

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Dược Phẩm TW3 Hội Đồng Quản Trị công ty Cổ Phần Dược Phẩm TW3  trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tạm trả cổ tức năm 2011 và họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 như sau: Tên cổ phiếu: Cổ phiếu công ty Cổ Phần […]

Công bố thông tin: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

15:00 – 27.04.2011 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 gửi tới Quý vị cổ đông: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. Quý vị xem chi tiết tại đây

Công bố thông tin: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

15:00 – 28.04.2010 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 gửi tới Quý vị cổ đông: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010. Quý vị xem chi tiết tại đây