Author Archives: Foripharm Admin

Công bố thông tin: Bà Trần Thị Hà Thu (Kế toán trưởng) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu

Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch: – Họ và tên cá nhân: Trần Thị Hà Thu Mã chứng khoán giao dịch: DP3 Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu năm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 12.650 cổ phiếu tương đương với tỷ lệ 0.06% số lượng cổ phiếu lưu hành của […]

Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3                                           —o0o—                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  […]

Công bố thông tin: Bà Lê Thanh Thủy (người có liên quan đến ông Nguyễn Đình Khái – TV HĐQT) đã mua 2.084.927 cổ phiếu

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch: – Họ và tên cá nhân: Lê Thanh Thủy – Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng: Không 2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của cá nhân thực hiện giao dịch (đối […]

Công bố thông tin: Báo cáo về việc thay đổi tỷ lệ sở hữu của ông Nguyễn Thanh Tuấn – TV HĐQT

Thông tin về cá nhân: – Họ và tên cá nhân: Nguyễn Thanh Tuấn Mã chứng khoán sở hữu: DP3 Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.080.827 cổ phiếu tương đương với tỷ lệ 9,68% số lượng cổ phiếu lưu hành của DP3. Số lượng cổ phiếu […]

Công bố thông tin: Báo cáo giao dịch của ông Nguyễn Thanh Tuấn – TV HĐQT

Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch: – Họ và tên cá nhân: Nguyễn Thanh Tuấn – Chức vụ hiện nay tại Công ty đại chúng: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Mã chứng khoán giao dịch: DP3 Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao […]

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2023 kèm công văn giải trình

Kính gửi: Quý cổ đông! Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin công bố Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2023 kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý 4 năm 2023 tăng 24,03% so với cùng kỳ năm trước. Kính đề nghị […]

Công BỐ THÔNG TIN: BÀ LÊ THANH THỦY – NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA ÔNG NGUYỄN ĐÌNH KHÁI (TV HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC) ĐĂNG KÝ MUA 2.085.000 CP

Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch: – Họ và tên cá nhân: Lê Thanh Thủy 2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng là người có liên quan của cá nhân thực hiện giao dịch: – Họ và tên người nội bộ: Nguyễn Đình Khái – Chức vụ […]

CÔNG BỐ THÔNG TIN: ÔNG NGUYỄN THANH TUẤN – TV HĐQT KIÊM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐĂNG KÝ BÁN 800.000 CỔ PHIẾU

Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch: – Họ và tên cá nhân: Nguyễn Thanh Tuấn Mã chứng khoán giao dịch: DP3 Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu năm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.080.827 cổ phiếu tương đương với tỷ lệ 9,68% số lượng cổ phiếu lưu hành của DP3. […]

Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

Kính gửi: Quý cổ đông! Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý cổ đông báo cáo tài chính Quý III năm 2023 kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023. Kính đề nghị Quý cổ đông xem chi tiết báo […]

Công bố thông tin về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 tại Cần Thơ

Kính gửi: Quý cổ đông! Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin công bố Nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 tại Cần Thơ kể từ ngày 01/10/2023. Kính đề nghị Quý cổ đông xem Nghị quyết tại […]

công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông! Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 xin công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2023. Kính đề nghị Quý cổ đông xem bản báo cáo tại đây: Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2023