Author Archives: Foripharm Admin

Công bố thông tin về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 tại Cần Thơ

Kính gửi: Quý cổ đông! Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin công bố Nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 tại Cần Thơ kể từ ngày 01/10/2023. Kính đề nghị Quý cổ đông xem Nghị quyết tại […]

công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông! Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 xin công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2023. Kính đề nghị Quý cổ đông xem bản báo cáo tại đây: Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2023

Công bố thông tin về việc thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 13

Kính gửi: Quý cổ đông! Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 13 do thay đổi vốn điều lệ sau khi phát hành. Kính đề nghị Quý cổ đông xem tại đây: DKKD DP3.2023

công bố thông tin: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu số 998/DPTW3

Kính gửi: Quý cổ đông! Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin công bố báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu số 998/DPTW3 ngày 21/07/2023. Báo cáo này được thay thế cho báo cáo số 970/DPTW3 ngày 17/07/2023. Kính đề nghị Quý cổ đông xem chi tiết tại đây: DP3 – […]

Công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông! Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý cổ đông báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2023. Kính đề nghị Quý cổ đông xem bản chi tiết tại đây: Báo cáo tình hình quản trị 6T.2023 (bản rút gọn)

Công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức do thay đổi vốn điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông! Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty do phát hành tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu kèm […]

Công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết và báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: Quý cổ đông! Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin công bố thông tin về việc thay đổi số cổ phần có quyền biểu quyết và báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023. Kính đề nghị Quý […]

Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: Quý cổ đông! Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau: Thời gian […]

Thông báo về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông! Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 xin được thông báo về việc Công ty phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023. Chi tiết bản thông báo kính mời Quý cổ đông xem tại đây: Thông báo phát […]

Công bố thông tin: về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông! Công ty Cổ phần Dươc phẩm Trung Ương 3 xin thông báo: Công ty đã thực hiện ký kết hợp đồng kiểm toán số: 160623.006/HĐTC.KT2 ngày 16/06/2023 với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC cho báo cáo tài chính bán niên soát xét của kỳ kế toán kết thúc […]

Công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: Quý cổ đông! Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023. Quý vị cổ đông xem chi tiết tại đây: Nghị quyết […]