Author Archives: Foripharm Admin

Công bố thông tin về việc ông Nguyễn Thanh Tuấn không còn là cổ đông lớn

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý cổ đông bản công bố thông tin của ông Nguyễn Thanh Tuấn về việc ông Nguyễn Thanh Tuấn không còn là cổ đông lớn của Công ty. Quý cổ đông xem bản công bố tại đây:

Công bố thông tin về việc miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh

Kính gửi: Quý vị cổ đông! Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin công bố thông tin nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm ông Nguyễn Thanh Tuấn – Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh. Kính đề nghị Quý vị cổ đông xem nghị quyết tại đây: […]

Công bố thông tin: Biên bản họp Ban kiểm soát bầu Trưởng ban kiểm soát

Kính gửi: Quý cổ đông! Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin công bố thông tin biên bản họp Ban kiểm soát để bầu Trưởng ban kiểm soát. Kính đề nghị Quý cổ đông xem tại đây: Biên bản họp BKS – DP3

Công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc và phân công công việc cho các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029

Kính gửi: Quý cổ đông! Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc và phân công công việc cho các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029. Kính đề nghị Quý cổ đông xem tại đây: […]

Công bố thông tin: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Biên bản kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029

Kính gửi: Quý cổ đông! Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 xin công bố thông tin: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029. Kính […]

Công bố thông tin: Tờ trình danh sách ứng viên tham gia bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 -2029

Kính gửi: Quý cổ đông! Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin công bố thông tin tờ trình danh sách ứng viên tham gia bầu cử Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau: Tờ trình danh sách ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – […]

Công bố thông tin: Báo cáo kết quả giao dịch của Bà Trần Thị Hà Thu – kế toán trưởng

Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch: – Họ và tên cá nhân: TRẦN THỊ HÀ THU – Chức vụ hiện nay tại Công ty đại chúng: Kế toán trưởng Mã chứng khoán giao dịch: DP3 Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 12.650 cổ phiếu […]

Công bố thông tin: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông! Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý cổ đông “Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024”. Kính đề nghị Quý cổ đông xem tài liệu tại đây: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công […]

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

Kính gửi: Quý cổ đông! Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý cổ đông “Báo cáo tài chính năm 2023” đã được kiểm toán kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 so với cùng kỳ năm trước. Kính đề […]

Công bố thông tin: Bà Trần Thị Hà Thu (Kế toán trưởng) đăng ký bán 10.000 cổ phiếu

Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch: – Họ và tên cá nhân: Trần Thị Hà Thu Mã chứng khoán giao dịch: DP3 Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu năm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 12.650 cổ phiếu tương đương với tỷ lệ 0.06% số lượng cổ phiếu lưu hành của […]