Sản phẩm
Tin tức
02/04/2021
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý cổ đông tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bao gồm: Báo cáo tổng kết của HĐQT năm 2020 và phương hướng năm  2021: BC_hoat_dong_hdqt_2021 Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, phương hướng hoạt động […]
01/04/2021
                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                       […]
30/03/2021
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý cổ đông bản Báo cáo thường niên năm 2020 của Công ty. Quý vị xem chi tiết tại đây: bao_cao_thuong_nien_2020
Về chúng tôi

Về chúng tôi

Xí nghiệp dược phẩm TW3 trực thuộc Bộ y tế Thành lập năm 1962 với chức năng chuyển sản xuất thuốc Đông dược. Thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, tháng 01/12/2003, xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 3 chuyển thành công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Foripharm. Đến tháng 09/2006, công ty đổi thành Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3.

Giải thưởng