Sản phẩm
Tin tức
27/07/2020
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin thông báo tới Quý vị cổ đông về việc bổ sung Giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh. Quý vị cổ đông xem tại đây: thongbaogcndkkd-cb
20/07/2020
17:20 – 20.07.2020 Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý vị cổ đông: Báo cáo tài chính Quý II Năm 2020. Quý vị xem chi tiết tại đây: baocaotaichinhquy2.2020
15/07/2020
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý vị cổ đông: Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2020. Quý vị xem chi tiết tại đây.

Về chúng tôi

Xí nghiệp Dược phẩm TW3 trực thuộc Bộ y tế Thành lập năm 1962 với chức năng chuyển sản xuất Thuốc Đông Dược, thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà Nước. Tháng 1/12/2003 Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 3 chuyển thành công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Foripharm, tháng 09/2006 Công ty đổi thành Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3.

Giải thưởng