Sản phẩm
Tin tức
27/08/2020
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 tuyển dụng vị trí nhân viên thiết kế đồ họa. Chi tiết về việc tuyển dụng mời Quý vị xem chi tiết tại đây: TB tuyển dụng thiết kế 2020
27/08/2020
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 tuyển dụng vị trí nhân viên Digital Marketing. Chi tiết về việc tuyển dụng quý vị xem chi tiết tại đây: TB tuyển dụng Marketing DGT 2020
12/08/2020
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý vị cổ đông báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2020. Quý vị xem chi tiết tại đây: baocaotaichinhbannien2020

Về chúng tôi

Xí nghiệp Dược phẩm TW3 trực thuộc Bộ y tế Thành lập năm 1962 với chức năng chuyển sản xuất Thuốc Đông Dược, thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà Nước. Tháng 1/12/2003 Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 3 chuyển thành công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Foripharm, tháng 09/2006 Công ty đổi thành Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3.

Giải thưởng