Sản phẩm
Tin tức
27/04/2021
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 công bố thông tin Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát  đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Chi tiết bản Quy chế Quý vị cổ đông xem tại đây: Quy chế hoạt động của BKS 2021
27/04/2021
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 công bố thông tin Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua. Chi tiết bản Quy chế Quý vị cổ đông xem tại đây: Quy chế nội bộ về quản trị công […]
27/04/2021
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 công bố thông tin Điều lệ Tổ chức và Hoạt động đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua. Chi tiết bản Điều lệ Quý vị cổ đông xem chi tiết tại đây: Điều lệ tổ chức và hoạt đông 2021
Về chúng tôi

Về chúng tôi

Xí nghiệp dược phẩm TW3 trực thuộc Bộ y tế Thành lập năm 1962 với chức năng chuyển sản xuất thuốc Đông dược. Thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, tháng 01/12/2003, xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 3 chuyển thành công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương Foripharm. Đến tháng 09/2006, công ty đổi thành Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3.

Giải thưởng