Author Archives: Foripharm Admin

Công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: Quý cổ đông! Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023. Quý vị cổ đông xem chi tiết tại đây: Nghị quyết […]

Công bố thông tin: Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

Kính gửi: Quý cổ đông! Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 đã nhận được công văn thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 0% của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Quý cổ đông xem chi tiết tại đây: CV ty le so huu nuoc ngoai toi da […]

Công bố thông tin: Bản cung cấp thông tin của bà Đinh Thị Trâm Anh – Thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: Quý cổ đông! Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 công bố thông tin bản cung cấp thông tin của bà Đinh Thị Trâm Anh – Thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024. Kính đề nghị Quý cổ đông xem tại đây: […]

Công bố thông tin: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Kính gửi: Quý cổ đông! Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý cổ đông biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Quý cổ đông xem chi tiết tại đây: Biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ 2023

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông! Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý cổ đông báo cáo tài chính quý 1 năm 2023 của Công ty chúng tôi. Kính đề nghị Quý cổ đông xem tại đây:Bao cao tai chinh quy 1.23

Công bố thông tin: Hồ sơ ứng viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024

Kính gửi: Quý cổ đông! Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý cổ đông hồ sơ ứng viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau: Hồ sơ ứng viên BKS 2023

Công bố thông tin: tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông! Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông và bộ tài liệu kèm theo. Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua bộ tài liệu trình Đại […]

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Nội dung cụ thể như sau: Thời gian: 8 giờ […]

Công bố thông tin: về việc nhận được đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát – Trần Anh Tuấn

Kính gửi: Quý cổ đông! Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 công bố thông tin về việc nhận được đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát – Trần Anh Tuấn. Chi tiết Quý vị cổ đông xem tại đây: CBTT về việc từ nhiệm của thành viên BKS

Công bố thông tin: Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán kèm công văn giải trình

Kính gửi: Quý cổ đông! Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý cổ đông Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán kèm công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 tăng 17,11% so với năm 2021. Kính đề […]

Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2022

        CÔNG TY CỔ PHẦNDƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3                    —o0o—                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                  […]