Công bố thông tin về việc ông Nguyễn Thanh Tuấn không còn là cổ đông lớn

Kính gửi: Quý cổ đông

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý cổ đông bản công bố thông tin của ông Nguyễn Thanh Tuấn về việc ông Nguyễn Thanh Tuấn không còn là cổ đông lớn của Công ty.

Quý cổ đông xem bản công bố tại đây: