Công bố thông tin: Biên bản họp Ban kiểm soát bầu Trưởng ban kiểm soát

Kính gửi: Quý cổ đông!

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin công bố thông tin biên bản họp Ban kiểm soát để bầu Trưởng ban kiểm soát.

Kính đề nghị Quý cổ đông xem tại đây: Biên bản họp BKS – DP3