Công bố thông tin: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Biên bản kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029

Kính gửi: Quý cổ đông!

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 xin công bố thông tin: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Kính đề nghị Quý cổ đông xem chi tiết bên dưới: