Công bố thông tin về việc miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh

Kính gửi: Quý vị cổ đông!

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin công bố thông tin nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm ông Nguyễn Thanh Tuấn – Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh.

Kính đề nghị Quý vị cổ đông xem nghị quyết tại đây: NQ HDQT miễn nhiệm Phó tổng giám đốc