Công bố thông tin: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc và phân công công việc cho các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029

Kính gửi: Quý cổ đông!

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc và phân công công việc cho các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Kính đề nghị Quý cổ đông xem tại đây: Nghị Quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Chủ tịch, Tổng giám đốc