Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý cổ đông tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bao gồm: