CÔNG BỐ THÔNG TIN: V/V LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN, THÀNH LẬP CHI NHÁNH CẦN THƠ VÀ QUY CHẾ KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Kính gửi: Quý cổ đông!

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 công bố thông tin về việc:

  • Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC để thực hiện soát xét/kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022
  • Hội đồng Quản trị Công ty quyết định thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 tại Cần Thơ.
  • Hội đồng Quản trị Công ty ban hành “Quy chế kiểm toán nội bộ.

Kính đề nghị Quý cổ đông xem bản công bố chi tiết tại đây: DVKT_CNCT_QCKTNB