Công bố thông tin: Ông Đinh Văn Cường – Thành viên HĐQT báo cáo đã bán 78.400cp

14:20 – 06.11.2018

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông: Ông Đinh Văn Cường – Thành viên HĐQT báo cáo đã bán 78.400cp.

– Mã chứng khoán: DP3
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 497.153 CP (tỷ lệ 7.31%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 89.153 CP
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 78.400 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 418.753 CP (tỷ lệ 6.158%)
– Ngày bắt đầu giao dịch: 09/10/2018
– Ngày kết thúc giao dịch: 07/11/2018.