Công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị năm 2016

23.01.2017 – 13:25

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 gửi tới Quý vị cổ đông: Báo cáo tình hình quản trị năm 2016.

Quý vị xem chi tiết tại đây