Author Archives: admin

Công bố thông tin: báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Nguyễn Đình Khái

1.Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch: – Họ và tên cá nhân: Nguyễn Đình Khái – Chức vụ hiện nay tại Công ty đại chúng: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc 2.Mã chứng khoán giao dịch: DP3 3.Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: […]

Công bố thông tin: Ông Nguyễn Đình Khái – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc đăng ký mua 70.000 cổ phiếu

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch: – Họ và tên cá nhân: Nguyễn Đình Khái – Chức vụ hiện nay tại Công ty đại chúng: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc 2. Mã chứng khoán giao dịch: DP3 3. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu năm giữ trước khi thực […]

CÔNG BỐ THÔNG TIN: V/V LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN, THÀNH LẬP CHI NHÁNH CẦN THƠ VÀ QUY CHẾ KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Kính gửi: Quý cổ đông! Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 công bố thông tin về việc: Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC để thực hiện soát xét/kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022 Hội đồng Quản trị Công ty […]