Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Nội dung cụ thể như sau:

  1. Thời gian: 8 giờ 30’ thứ ba, ngày 25 tháng 04 năm 2023
  2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3

Số 472 Đường 351, Thôn Quỳnh Hoàng, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, TP.Hải Phòng

  1. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 và người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 22/03/2023.
  2. Tài liệu họp Đại hội: Kính đề nghị Quý cổ đông truy cập website: http://duocphamtw3.com tại thư mục “Quan hệ cổ đông” để xem tài liệu kể từ ngày 03/04/2023.
  3. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy xác nhận tham dự Đại hội. Trong trường hợp, Quý cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty.

Hình thức đăng ký và xác nhận việc tham dự Đại hội thông qua thư, fax theo địa chỉ liên hệ:

Phòng Tổ chức Hành chính – Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3

Số 472 Đường 351, Thôn Quỳnh Hoàng, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, TP.Hải Phòng

Điện thoại: 02253.842576                                     Fax: 02253.823125                                                              

Thời gian đăng ký: Trước ngày 20 tháng 04 năm 2023

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Cổ đông không nhận được Thư mời họp. Các cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

Mọi thắc mắc liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đề nghị Quý Cổ đông liên hệ với Ban tổ chức Đại hội theo số máy: 02253.842576.

Trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự!

                                                                                                                     T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                       CHỦ TỊCH

                                                                                                          (Đã ký)                                   

                                                                         Dược sĩ. Bùi Xuân Hưởng