Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

 

                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                 ———————

                                            Hải Phòng, ngày 01  tháng 04 năm 2021

 

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Nội dung cụ thể như sau:

  1. Thời gian: 8 giờ thứ ba, ngày 27 tháng 04 năm 2021
  2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3

Số 28 Đường 351, Thôn Quỳnh Hoàng, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, TP.Hải Phòng

  1. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 và người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 29/03/2021.
  2. Tài liệu họp Đại hội: Kính đề nghị Quý cổ đông truy cập website: https://duocphamtw3.com tại thư mục “Quan hệ cổ đông” để xem tài liệu kể từ ngày 05/04/2021.
  3. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy xác nhận tham dự Đại hội. Trong trường hợp, Quý cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty.

Hình thức đăng ký và xác nhận việc tham dự Đại hội thông qua thư, fax theo địa chỉ liên hệ:

Phòng Tổ chức Hành chính – Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3

Số 28 Đường 351, Thôn Quỳnh Hoàng, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, TP.Hải Phòng

Điện thoại: 02253.842576                                     Fax: 02253.823125                                                              

Thời gian đăng ký: Trước ngày 22 tháng 04 năm 2021

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Cổ đông không nhận được Thư mời họp. Các cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

Mọi thắc mắc liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đề nghị Quý Cổ đông liên hệ với Ban tổ chức Đại hội theo số máy: 02253.842576.

Trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự!

                                                                T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                             CHỦ TỊCH

                                                                                                (Đã ký)                                    

                                                                Dược sĩ. Bùi Xuân Hưởng