Thông báo về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông!

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 xin được thông báo về việc Công ty phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023.

Chi tiết bản thông báo kính mời Quý cổ đông xem tại đây: Thông báo phát hành cổ phiếu