Thông báo: V/v trả giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông về việc trả Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

Quý vị xem chi tiết tại đây