Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

01.04.2016 – 08:05

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Quý vị xem chi tiết tại đây