Ông Nguyễn Đình Khái – Tv HĐQT kiêm Tổng giám đốc báo cáo kết quả thực hiện giao dịch cổ phiếu

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch:
– Họ và tên cá nhân: Nguyễn Đình Khái
2. Mã chứng khoán giao dịch: DP3
3. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.244.340 cổ phiếu tương đương với tỷ lệ 14,46% số lượng cổ phiếu lưu hành của DP3.
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch:
– Loại giao dịch đăng ký: Mua
– Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch: 100.000 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đã giao dịch:
– Loại giao dịch đã thực hiện: Mua
– Số lượng cổ phiếu đã giao dịch: 16.000 cổ phiếu
6. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá): 160.000.000 đồng
7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch: 1.260.340 cổ phiếu tương đương với tỷ lệ 14,66% số lượng cổ phiếu lưu hành của DP3.
8. Phương thức thực hiện giao dịch: thỏa thuận, khớp lệnh trên sàn.
9. Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 07/11/2022 đến ngày 05/12/2022.
10. Lý do không hoàn tất giao dịch: giá mua và khối lượng bán không đáp ứng mong muốn.