Công văn giải trình: V/v số liệu báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán khác với số liệu đã công bố

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý vị cổ đông công văn giài trình về việc số liệu trong báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán khác với số liệu đã công bố.

Quý vị xem chi tiết tại đây