Công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết và báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: Quý cổ đông!

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin công bố thông tin về việc thay đổi số cổ phần có quyền biểu quyết và báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023.

Kính đề nghị Quý cổ đông xem chi tiết tại đây: