Công bố thông tin về việc thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 13

Kính gửi: Quý cổ đông!

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin công bố thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 13 do thay đổi vốn điều lệ sau khi phát hành.

Kính đề nghị Quý cổ đông xem tại đây: DKKD DP3.2023