Công bố thông tin: về việc nhận được đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát – Trần Anh Tuấn

Kính gửi: Quý cổ đông!

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 công bố thông tin về việc nhận được đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát – Trần Anh Tuấn.

Chi tiết Quý vị cổ đông xem tại đây: CBTT về việc từ nhiệm của thành viên BKS