Công bố thông tin: về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông!

Công ty Cổ phần Dươc phẩm Trung Ương 3 xin thông báo:

Công ty đã thực hiện ký kết hợp đồng kiểm toán số: 160623.006/HĐTC.KT2 ngày 16/06/2023 với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC cho báo cáo tài chính bán niên soát xét của kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2023 và kiểm toán báo cáo tài chính năm kết thúc vào ngày 31/12/2023.

Đề nghị Quý cổ đông xem bản công bố thông tin tại đây: Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2023