Công bố thông tin: về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2021

Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2021.

Chi tiết bản công bố thông tin xin mời quý cổ đông xem tại đây: CBTT ky hop dong kiem toan