Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

                                          —o0o—

 

                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                           —o0o—

                                      Hải Phòng, ngày 27 tháng 02 năm 2024

 

THÔNG BÁO

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3!

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tạm ứng cổ tức bằng tiền của năm 2023 như sau:

Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2023: 22/03/2024

  1. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

– Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

– Thời gian thực hiện: 8 giờ thứ tư, ngày 24/04/2024

– Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3

Nhà máy Nam Sơn – số 472 đường 351, thôn Quỳnh Hoàng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

– Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau

  1. Tạm ứng cổ tức bằng tiền của năm 2023

– Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu tính theo vốn điều lệ là 214.999.330.000 đồng (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)

– Ngày thanh toán: 08/07/2024

– Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kế toán Thống kê của Công ty, địa chỉ: số 472 đường 351, thôn Quỳnh Hoàng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 08/07/2024 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.

Trân trọng thông báo.

                                                                                                       T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                                  CHỦ TỊCH

                                                                                                                    (Đã ký)

                                                                                                      Dược sĩ. Bùi Xuân Hưởng

  • Bản công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội xem tại đây: Nghị quyết HDQT chốt ds.2024