công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2021

         CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

                   —o0o—

 

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                        —o0o—

                  Hải Phòng, ngày 04 tháng 03 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3!

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và tạm ứng cổ tức bằng tiền của năm 2021 như sau:

Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2021: 25/03/2022

  1. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

– Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

– Thời gian thực hiện: 8 giờ thứ năm, ngày 28/04/2022

– Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương 3

Nhà máy Nam Sơn – số 28 đường 351, thôn Quỳnh Hoàng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

– Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau

  1. Tạm ứng cổ tức bằng tiền của năm 2021

– Tỷ lệ thực hiện: 60%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 6.000 đồng)

– Ngày thanh toán: 08/07/2022

– Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kế toán Thống kê của Công ty, địa chỉ: số 28 đường 351, thôn Quỳnh Hoàng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 08/07/2022 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.

Trân trọng thông báo.

                                                                                                       T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                                  CHỦ TỊCH

                                                                                                                    (Đã ký)

                                                                                                      Dược sĩ. Bùi Xuân Hưởng