Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: Quý cổ đông!

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

  • Thời gian chốt danh sách cổ đông: 12/07/2023
  • Tỷ lệ thực hiện: 100:150 ( Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 150 cổ phiếu phát hành thêm)
  • Địa điểm thực hiện: 

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3,  số 472 đường 351, thôn Quỳnh Hoàng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Khi đến người sở hữu chứng khoán xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu và Thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân.