Công bố thông tin về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 tại Cần Thơ

Kính gửi: Quý cổ đông!

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin công bố Nghị quyết HĐQT về việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 tại Cần Thơ kể từ ngày 01/10/2023.

Kính đề nghị Quý cổ đông xem Nghị quyết tại đây: Nq chấm dứt hoạt động CN Cần Thơ