Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh

Kính gửi: Quý cổ đông!

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin công bố thông tin tới Quý cổ đông về việc Công ty bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh của Công ty.

Kính đề nghị quý cổ đông xem bản quyết định bổ nhiệm tại đây: Bổ nhiệm PTGD KD