Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty và Người phụ trách quản trị Công ty

Kính gửi: Quý cổ đông!

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 quyết định bổ nhiệm các chức danh: Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất và Người phụ trách quản trị công ty.

Quý cổ đông xem bản chi tiết ở bên dưới: