Công bố thông tin: V/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

14:55 – 01.03.2017

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý vị cổ đông về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Quý vị xem chi tiết tại đây