Công bố thông tin: V/v trả Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phần

09:20 – 09.05.2019

  CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

                   —o0o—

            Số:486/DPTW3

V/v trả giấy chứng nhận SHCP

                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                     —o0o—

                              Hải Phòng, ngày 09 tháng 05 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3!

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 trân trọng cảm ơn Quý cổ đông đã tin tưởng và đồng hành cùng sự phát triển của Công ty.

Ngày 07/05/2019 Công ty đã nhận được GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN số 11/2015/GCNCP-VSD-2 ngày 06 tháng 05 năm 2019 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc đã đăng ký bổ sung 1.800.000 cổ phần trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 68 tỷ đồng lên 86 tỷ đồng của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3.

Công ty thông báo tới cổ đông về việc trả GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN. Cụ thể như sau:

  • Đối tượng nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần:

+ Các cổ đông đăng ký mua chứng khoán nhưng chưa lưu ký có tên trong danh sách tại ngày chốt 13/02/2019.

+ Người lao động đăng ký mua chứng khoán

+ Các cổ đông trúng giá khi tham gia Đấu giá cổ phần tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

  • Thời gian trả Giấy chứng nhận sở hữu cổ phầnkể từ ngày 14/05/2019
  • Địa điểm trả Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần: Phòng Tổ chức Hành chính – Nhà máy Nam Sơn, Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3

Số 28 đường 351, thôn Quỳnh Hoàng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, Hải Phòng

Trân trọng thông báo.

TỔNG GIÁM ĐỐC 

                                                                                                                   (Đã ký)  

 Dược sĩ. Bùi Xuân Hưởng