Công bố thông tin: V/v thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

25/02/2016 - 9:00

09:00 – 25.02.2016

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 xin gửi tới Quý vị cổ đông thông báo về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Quý vị vui lòng xem tại đây