Công bố thông tin: V/v tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt lần 1 của năm 2018

09:06 – 29.09.2018

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

Số:1023/HĐQT

V/v tạm ứng cổ tức lần 1 bằng tiền năm 2018

                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-o0o—-

                         Hải Phòng, ngày 29 tháng 09 năm 2018

THÔNG BÁO TẠM ỨNG CỔ TỨC BẰNG TIỀN LẦN 1 CỦA NĂM 2018

Kính gửi: Quý cổ đông!

 • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 năm 2014.
 • Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW3.
 • Căn cứ Nghị quyết số 1020B/NQ-HĐQT ngày 28/09/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3.

       Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2018 như sau:

 • Tên cổ phiếu:  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3
 • Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 • Mệnh giá:        10.000 VNĐ/Cổ phiếu
 • Đối tượng nhận cổ tức: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 18/10/2018.
 • Tỷ lệ trả cổ tức: 30%/cp (1 cổ phiếu nhận 3.000 đồng)
 • Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản (Cổ đông chịu phí chuyển tiền nếu có yêu cầu thanh toán bằng chuyển khoản).
 • Thời gian chi trả: 20/11/2018
 • Địa điểm trả cổ tức:

+  Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kế toán Thống kê – Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3, Số 28 Đường 351, Thôn Quỳnh Hoàng, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, Hải Phòng bắt đầu từ ngày 20/11/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Ghi chú: Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp theo mẫu của Công ty.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                                                                                                                                                            (Đã ký)

  Dược sĩ.Bùi Xuân Hưởng