Công bố thông tin: V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2020

13:30 – 06.07.2020

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin thông báo tới Quý vị cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2020.

Quý vị xem chi tiết tại đây.