Công bố thông tin: V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2015

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin thông báo tới Quý vị cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2015. Cụ thể như sau:

Thực hiện Nghị quyết số 301/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 04 năm 2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Công ty Cổ phần dược phẩm Trung ương 3 xin trân trọng thông báo đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015 là:

Công ty TNHH Kiểm Toán và Định giá Việt Nam ( VAE )

Địa chỉ: Tầng 11 tòa nhà Sông Đà, số 165 Cầu Giấy, Hà Nội