Công bố thông tin: V/v họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

09:40 – 10.05.2019

        CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

                    —-o0o—-

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                       —-o0o—-

               Hải Phòng, ngày 10 tháng 05 năm 2019

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3!

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 xin trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

– Thời gian và địa điểm:

Thời gian: 8 giờ thứ sáu, ngày 24/05/2019

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3

Số 28, Đường 351, Thôn Quỳnh Hoàng, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, TP.Hải Phòng.

– Nội dung Đại hội:

+  Báo cáo tổng kết của HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019

+  Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2018, phương hướng hoạt động năm 2019 của Tổng giám đốc

+  Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty

+  Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2018 đã được kiểm toán

+  Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018

+  Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2019

+  Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT có thể đồng thời kiêm Tổng giám đốc Công ty

+  Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

+ Tờ trình xóa nợ đối với các khoản nợ khó đòi

+ Tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Dược phẩm Trung Ương 3 – Tràng Duệ

+  Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024

– Tài liệu Đại hội:

Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu Đại hội trên Website https://duocphamtw3.com tại thư mục “Quan hệ cổ đông” từ ngày 10/05/2019 và các tài liệu sẽ được phát tại Đại hội.

Đề nghị Quý vị cổ đông khi đến tham dự Đại hội mang theo thư mời, bản gốc CMTND/Hộ chiếu hoặc giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm. Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý cổ đông gửi giấy ủy quyền hoặc xác nhận việc tham dự Đại hội (theo mẫu) thông qua các hình thức là thư, fax hoặc thư điện tử theo địa chỉ:

Phòng Tổ chức Hành chính – Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3

Số 28 Đường 351, Thôn Quỳnh Hoàng, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, TP.Hải Phòng

Số điện thoại : 0225.3842576                        Fax: 0225.3823125

Thời gian đăng ký: Trước 12 giờ ngày 18 tháng 05 năm 2019

Rất mong sự hiện diện của Quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.

                                                                                                          T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                                        CHỦ TỊCH

                                                                                                                           (Đã ký)

                                                                                                            Dược sĩ. Bùi Xuân Hưởng