Công bố thông tin: V/v họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

14:14 – 11.04.2018

                                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                         ———————

                                                                                                                  Hải Phòng, ngày 11  tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Thời gian: 8 giờ thứ sáu , ngày 27 tháng 04 năm 2018

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3

Số 28 Đường 351, Thôn Quỳnh Hoàng, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, TP.Hải Phòng

3. Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3 và người Đại diện được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 03/04/2018.

4. Nội dung Đại hội:

– Báo cáo tổng kết của HĐQT năm 2017 và phương hướng năm 2018

– Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018 của Tổng giám đốc

– Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty

– Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017 đã được kiểm toán

– Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

– Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2018

– Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty

– Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

– Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 68 tỷ đồng lên 86 tỷ đồng

– Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và những nội dung sửa đổi bổ sung cụ thể

5. Tài liệu họp Đại hội: Kính đề nghị Quý cổ đông truy cập website: https://duocphamtw3.com tại thư mục “Quan hệ cổ đông” để xem tài liệu kể từ ngày 11/04/2018.

6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy xác nhận tham dự Đại hội. Trong trường hợp, Quý cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty.

Hình thức đăng ký và xác nhận việc tham dự Đại hội thông qua thư, fax hoặc thư điện tử theo địa chỉ liên hệ:

Phòng Tổ chức Hành chính – Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3

Số 28 Đường 351, Thôn Quỳnh Hoàng, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, TP.Hải Phòng

Fax: 02253.823125                                                              

Thời gian đăng ký: Trước 12 giờ  ngày 21 tháng 04 năm 2018

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Cổ đông không nhận được Thư mời họp. Các cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

Mọi thắc mắc liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đề nghị Quý Cổ đông liên hệ với Ban tổ chức Đại hội theo số máy: 02253.842576.

Trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự!

                                                                                                     T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                                 CHỦ TỊCH

                                                                                                                     (Đã ký)

Dược sĩ. Bùi Xuân Hưởng