Công bố thông tin: V/v họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 và chi trả cổ tức năm 2011

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Dược Phẩm TW3

Hội Đồng Quản Trị công ty Cổ Phần Dược Phẩm TW3  trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tạm trả cổ tức năm 2011 và họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 như sau:

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu công ty Cổ Phần Dược Phẩm Trung ương 3.

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá: 10.000đồng / cổ phiếu.

Thời gian chốt danh sách cổ đông: 16h00 ngày 03/04/2012

Mục đích chốt danh sách cổ đông:

1. Tạm trả cổ tức năm 2011

– Đối tượng nhận cổ tức: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách.

– Tỷ lệ tạm trả cổ tức: 10% (tương đương 1000 đồng/ cổ phần)

– Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản (Cổ đông chịu chi phí chuyển tiền nếu có yêu cầu thanh toán bằng chuyển khoản)

– Thời gian chi trả cổ tức: Từ ngày 10  đến ngày 20  tháng  05 năm 2012.

Địa điểm chi trả cổ tức:

  * Phòng kế toán thống kê – Công ty cổ phần Dược phẩm TW3 – Nhà máy Nam Sơn, số 28, đường 351, thôn Quỳnh Hoàng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, Tp Hải Phòng.

* Chi nhánh của Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ số 42/74 Nguyễn Giản Thanh, Quận 10, TP Hồ Chí Minh (Đối với các cổ đông đăng ký địa chỉ tại TP Hồ Chí Minh)

Ghi chú:  Khi nhận cổ tức các quý cổ đông phải mang theo CMND, Sổ chứng nhận sở hữu cố phần. Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền hợp pháp theo mẫu của Công ty.

2. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012:

– Thành phần tham dự: tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty tại thời điểm chốt danh sách.

– Thời gian tiến hành họp: Từ 8h30 ngày 19/04/2012.

– Địa điểm: Hội trường Công ty, Số 28 đường 351, thôn Quỳnh Hoàng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, TP Hải Phòng.

Tài Liệu Đại hội :

Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu Đại hội tại các đường dẫn sau:

– Thư mời họp

  – Chương trình Đại hội

   – Tờ trình Đại hội đồng cổ đông

   – Giấy ủy quyền dự Đại hội

  – Giấy ủy quyền theo nhóm

Đề nghị quý vị cổ đông mang theo Thư mời, CMND và tài liệu đã nhận khi đến tham dự Đại hội; trường hợp quý cổ đông không thể trực tiếp đến tham dự, vui lòng uỷ quyền theo mẫu đính kèm. Để việc tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị quý cổ đông gửi giấy uỷ quyền hoặc xác nhận việc tham dự Đại hội (theo mẫu ) tới ban tổ chức theo địa chỉ số 16 Lê Đại Hành – Quận Hồng Bàng – Hải Phòng , số Fax : 031 3823125, hoặc bằng điện thoại tới Bà Nguyễn Thị Tần  số  031 3842576  trước 11h00 ngày  16/04/2012.

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./.

                                                                                                                   T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                                               CHỦ TỊCH

                                                                                                                        DS: Hoàng Bích Liên

(Đã ký)

Ghi chú: .                         

– Mọi ý kiến đóng góp, kiến nghị đề nghị quý vị gửi bằng văn bản cho Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo địa chỉ: Phòng Tổ chức hành chính, Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3, trước 11 h ngày 16/4/2012.

– Mọi chi phí đi lại, ăn ở của Quý vị cổ đông đến dự họp do cổ đông tự trang trải.