Công bố thông tin: V/v giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

10:07 – 13.03.2017

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 gửi tới Quý vị cổ đông về việc giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

Quý vị xem chi tiết tại đây