Công bố thông tin: V/v dỡ bỏ hạn chế chuyển nhượng đối với số cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng trong Đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 68 tỷ đồng lên 86 tỷ đồng

09:20 – 30.03.2020

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý vị cổ đông thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc điều chỉnh loại chứng khoán từ hạn chế chuyển nhượng sang tự do chuyển nhượng đối với 103.003 cổ phần.

Quý vị xem chi tiết tại đây