Công bố thông tin: V/v chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 của năm 2017

13:53 – 09.03.2018

CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

                   —o0o—

                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                              —o0o—

                                    Hải Phòng, ngày 09 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

Kính gửi: Cổ đông Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3!

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 của năm 2017. Cụ thể như sau:

– Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội và nhận tạm ứng cổ tức: 03/04/2018

– Nội dung cụ thể như sau:

     a. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

– Thời gian tổ chức đại hội: 8 giờ, thứ sáu ngày 27/04/2018

– Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3

Nhà máy Nam Sơn – Số 28 đường 351, thôn Quỳnh Hoàng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, TP.Hải Phòng

– Nội dung họp: Kế hoạch kinh doanh năm 2018, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 của Công ty và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

b. Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 của năm 2017

– Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)

– Ngày thanh toán: 04/05/2018

– Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Thống kê của Công ty, địa chỉ: số 28 đường 351 thôn Quỳnh Hoàng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng vào các ngày trong tuần bắt đầu từ ngày 04/05/2018 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.

Trân trọng cảm ơn.

                                                                                                                             T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                                                         CHỦ TỊCH

                                                                                                                                            (Đã ký)

                                                                                                                               Dược sĩ. Bùi Xuân Hưởng