Công bố thông tin: V/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu

14:11 – 21.01.2019

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 thông báo tới Quý cổ đông về việc triển khai chào bán cổ phiếu ra công chúng và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu. Cụ thể như sau:

– Thông qua thời hạn chào bán cổ phiếu cho Cán bộ công nhân viên:

+ Ngày bắt đầu triển khai chào bán: 20/02/2019

+ Ngày kết thúc chào bán: 13/03/2019

– Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu: Ngày chốt danh sách là 13/02/2019

Chi tiết cụ thể về việc triển khai chào bán và chốt danh sách cổ đông Quý vị xem chi tiết tại đây