Công bố thông tin: V/v bổ sung Giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin thông báo tới Quý vị cổ đông về việc bổ sung Giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh.

Quý vị cổ đông xem tại đây: thongbaogcndkkd-cb