Công bố thông tin: Tờ trình danh sách ứng viên tham gia bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 -2029

Kính gửi: Quý cổ đông!

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin công bố thông tin tờ trình danh sách ứng viên tham gia bầu cử Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

Tờ trình danh sách ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029