Công bố thông tin: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông!

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý cổ đông “Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024”.

Kính đề nghị Quý cổ đông xem tài liệu tại đây: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công ty xin gửi kèm theo mẫu đơn đề cử, ứng cử và sơ yếu lý lịch của ứng viên tham gia thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029: