Công bố thông tin: tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông!

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông và bộ tài liệu kèm theo.