Công bố thông tin: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý cổ đông!

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3 xin gửi tới Quý cổ đông tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Kính đề nghị Quý cổ đông xem toàn văn tài liệu tại đây: Tai_lieu_DHDCD_2022